Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
MAS Dolné ZáhorieHľadať
 
 

Výzvy na OH

Výzva na odborných hodnotiteľov PRV

Miestna akčná skupina Dolné Záhorie v rámci implementácie Stratégie CLLD - Dolné Záhorie vyhlasuje výzvu č.1 na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. 

Účelom výzvy na výber OH je zostavenie zoznamu odborných hodnotiteľov s cieľom zabezpečiť kvalitný, objektívy a transparentný hodnotiaci proces.

 

Dátum vyhlásenia výzvy na výber OH: 15. 7. 2019

Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do zoznamu OH: 13. 9. 2019 

Výber odborných hodnotiteľov sa uskutoční do: 27. 9. 2019

 

Povinnosti odborného hodnotiteľa, ktorý splnil kritériá vo výzve:

a) vykonávať odborné hodnotenie osobne a v termíne určenom MAS,

b) dodržiavať ustanovenia Systému riadenia CLLD a tejto príručky pre prijímateľa, ktoré sa týkajú výkonu činnosti posudzovania projektových zámerov/odborného hodnotenia ŽoNFP,

c) zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonávaním posudzovania projektových zámerov/odborného hodnotenia ŽoNFP,

d) písomne oznamovať MAS bez zbytočného odkladu všetky zmeny, ktoré sa týkajú posudzovania projektových zámerov/odborného hodnotenia ŽoNFP a súvisia s jeho osobou,

e) pred účasťou na posudzovaní projektových zámerov/odborného hodnotenia ŽoNFP podpísať Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov,

f) v prípade konfliktu záujmov informovať o tejto skutočnosti MAS,

g) vykonávať posudzovanie projektových zámerov/odborné hodnotenie ŽoNFP v priestoroch určených MAS, pričom nie je oprávnený vynášať poskytnuté dokumenty mimo priestorov MAS,

h) ku každému hodnotiacemu kritériu uviesť slovný komentár, ktorý musí obsahovať jasné zdôvodnenie vyhodnotenia daného kritériá a uviesť odkaz na konkrétnu časť projektového zámeru/ŽoNFP, prílohu/prílohy projektového zámeru/ŽoNFP, resp. inú dokumentáciu, na základe ktorej vyhodnotil príslušné hodnotiace kritérium.

O začatí výkonu posudzovania /odborného hodnotenia ŽoNFP  informuje MAS odborných hodnotiteľov v primeranej lehote pred plánovaným termínom začatia. Odborný hodnotiteľ je povinný prostredníctvom e-mailu potvrdiť svoju účasť na posudzovaní/odbornom hodnotení ŽoNFP, najneskôr v lehote 3 pracovné dni pred začatím.

Odborní hodnotitelia nie sú oprávnení vynášať poskytnuté dokumenty alebo ich kópie, vrátane elektronických záznamov, mimo priestorov na to určených - kancelária MAS Dolné Záhorie.

 

Na stiahnutie:


 


 
 Vyzva OH_PRV.docx (139.7 kB) Vyzva OH_PRV.docx (139.7 kB)

 

 

 

 

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka