Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
MAS Dolné ZáhorieHľadať
 
 

Leader/ CLLD

Leader/ CLLD

LEADER ako nástroj integrovaného územného rozvoja na miestnej úrovni priamo prispieva k vyváženému územnému rozvoju vidieckych oblastí, čo je  jedným zo základných cieľov politiky rozvoja vidieka. Integrovaný rozvoj vidieka má vychádzať z vnútorného potenciálu konkrétnych vidieckych oblastí, za účasti zástupcov obcí, podnikateľov, farmárov a ostatných aktérov vidieka (prepojenie zástupcov 3 sektorov: občiansky, súkromný, verejný – miestna samospráva).

Opatrenie LEADER je primárne zamerané na nasledovné potreby:

·        udržanie existujúcich a vytváranie nových pracovných miest a posilnenie ekonomickej stability/životaschopnosti malých podnikov na vidieku;

·        zlepšenie kvality života na vidieku a podpora rozvoja vo vidieckych obciach s dôrazom na zachovanie miestneho kultúrneho a historického potenciálu  územia;

·        podpora predaja domácej produkcie  a rozvoj krátkych dodávateľských reťazcov.

Sekundárne spolupôsobí aj na ďalšie potreby:

·        posilnenie vedomostnej základne, prenosu znalostí, inovačnej výkonnosti a spolupráce poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodárstva;

·        zvýšenie efektivity všetkých výrobných sektorov a dosiahnuť nárast pridanej hodnoty v poľnohospodárskych, potravinárskych aj lesných podnikov;

·        zvýšiť energetickú efektívnosť a zvýšenie podielu využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE);

·        rozvoj IKT vo vidieckych obciach.

Sedem princípov prístupu LEADER

Aby sa naplno uplatnili prínosy LEADER musí byť dodržaných súčasne 7 nižšie uvedených princípov:

1. Zdola nahor

·        Zdola nahor znamená, že miestne zainteresované strany sa zúčastňujú na rozhodovaní o stratégii a pri výbere priorít v ich okolí. Zapojenie miestnych aktérov zahŕňa širokú populáciu, hospodárske a sociálne záujmové skupiny, verejné inštitúcie i súkromné organizácie. LEADER predstavuje spojenie miestnych ľudí ako najlepších odborníkov na rozvoj svojho územia.

2. Územno - miestny princíp

·        Miestny prístup zahŕňa homogénne, spoločensky súdržné územie, ktoré sa vyznačuje spoločnými tradíciami, miestnou identitou a pocitom spolupatričnosti, spoločnými potrebami a očakávaniami. Územie má dostatočnú ľudskú, ekonomickú, finančnú silu pre realizáciu reálnej stratégie, ľahšie si definuje silné a slabé stránky, príležitosti a hrozby, vnútorný potenciál a hlavné prekážky trvalo udržateľného rozvoja.

3. Lokálne partnerstvo

·        Verejno - súkromné partnerstvo, následne  miestna akčná skupina (MAS) združuje verejných, súkromných a občianskych zástupcov územia, pričom na úrovni rozhodovania musí súkromný a občiansky sektor zastupovať aspoň 50 % členov miestneho partnerstva.

 4. Integrovaný prístup

·        LEADER  nie je sektorový program rozvoja.  Implementácia stratégia miestneho rozvoja musí byť zabezpečená multisektorovou integráciou viacerých nosných činností v území. Aktivity a projekty obsiahnuté v miestnych stratégiách by mali byť prepojené a koordinované ako koherentný celok.

5. Sieťovanie

·        MAS je sieť sama o sebe, ale mala by sa tiež pozrieť okolo seba a spolupracovať s ostatnými organizáciami na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni.

·        Sieť je prostriedkom prenášania osvedčených postupov a šírenia inovácií na základe poučenia sa z miestneho rozvoja vidieka.

6. Inovácia

·        MAS je povinná prinášať nové inovatívne prvky do riešenia problémov, tak aby boli prínosom pre rozvoj územia.

7. Národná a medzinárodná spolupráca

·        Spolupráca zasahuje ďalej ako vytváranie sietí . Ide najmä o vykonávanie spoločných projektov a aktivít MAS s ďalšími regiónmi alebo MAS v rámci EÚ.

 


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka