Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
MAS Dolné ZáhorieHľadať
 
 

Aktuality

OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII VÝZVY MAS_068/7.4/2 NA PREDKLADANIE ŽoNFP

Touto aktualizáciou č.1 MAS Dolné Záhorie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy  upravuje  dátum uzavretia výzvy na 29.11.2019. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.  Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS.

 

OZNÁMENIE O AKTUALIZÁCII VÝZVY MAS_068/7.5/1 NA PREDKLADANIE ŽoNFP

Touto aktualizáciou č.1 MAS Dolné Záhorie v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy  upravuje  dátum uzavretia výzvy na 13.12.2019. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.  Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS.


 

MAS Dolné Záhorie vyhlásilo 3 výzvy z IROP:

 

Aktivita:  B3 Nákup vozdiel spoločnej dopravy osôb                            IROP.png        

Aktivita:  C1 Komunitné sociálne služby

Aktivita:  C2 Terénne a ambulantné služby

 

Bližšie informácie k výzvam nájdete tu.


 

MAS Dolné Záhorie vyhlásilo 2 výzvy z PRV:

 

Podopatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (Bratislavský kraj)                                                                  PRV.png         

Podopatrenie 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúrymalých rozmerov na verejné využitie (Bratislavský kraj)

 

Bližšie informácie k výzvam nájdete tu.

 

 

 


 

MAS Dolné Záhorie vyhlasuje výzvu:

Podopatrenie 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (Bratislavský kraj)

 

Kód výzvy: MAS_068/7.4/2

Dátum vyhlásenia výzvy: 15.6.2019

 

Všetky potrebné informácie a dokumenty nájdete na našej stránke https://www.masdolnezahorie.sk/prv-1.html 

 

 


 

Cyklovlakom za krásami Záhoria

Typ akcie:
Podujatia v regione
Dátum:
27.4.2019
Do:
13.10.2019
Čas:
8:20
Miesto:
Plavecké Podhradie – Zohor – Záhorská Ves
Vstupné:
Jednosmerný príplatok za bicykel je 1,50 eura, cel
Usporiadateľ:
Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko.
Popis:
Turistický cyklovlak Záhoráčik opäť spája Záhorskú Ves s Plaveckým Podhradím. Svoju už v poradí tretiu sezónu odštartoval cez víkend za účasti zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja, Železničnej spoločnosti Slovensko, starostov záhorských obcí ako aj priaznivcov tohto cykloturistického vlaku. Zviesť sa ním bude možné do 13. októbra 2019.
„Voziť bude turistov každú sobotu, nedeľu a počas sviatkov až do polovice októbra. Využívať ho môžu nielen turisti a cykloturisti, ale aj rodiny s deťmi, ktoré sa môžu vybrať na výlet na Záhorie a spoznať prostredie a zaujímavosti nášho kraja od Záhorskej vsi až po Plavecké Podhradie, to sú dve konečné stanice. Premávať bude trikrát za deň. Jednosmerný príplatok za bicykel je 1,50 eura, celodenný vyjde na 2,50 eura. Na trati platia cestovné preukazy Bratislavskej integrovanej dopravy, okrem poplatkov za prevoz bicyklov, ako aj zľavová turistická karta Bratislava CARD City & Region,“ povedal bratislavský župan Juraj Droba.
Záhoráčik každoročne zvyšuje návštevnosť regiónu Záhorie, pretože prepája rôzne turistické ciele. Ako Záhorská Ves, pri ktorej sa nachádza kompa do rakúskej obce Angern, medzinárodná cyklotrasa Eurovelo 13, Abeland – gazdovská dedinka pri Lozorne, rozhľadňa na Vápennej alebo Plavecký hrad na konci trasy vlaku. Pri otvorení novej sezóny bolo možné nazrieť aj do Plaveckej jaskyne, ktorú začiatkom 19. storočia sprístupnili verejnosti miestni zemepáni Pálffyovci ako celkom prvú jaskyňu na Slovensku.

9. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019"

Urobili ste peknú fotografiu z nášho územia? Zachytili ste krásny moment? Prosím pošlite nám, aby sme sa mohli zúčastniť súťaže! Chceme využiť príležitosť prezentovať krásy prírody nášho regiónu, zaujímavých ľudí, ich život na vidieku, ľudové tradície, zvyky i miestne pozoruhodnosti...

Súťažné kategórie sú:
1. Naša príroda
2. Naši ľudia
3. Naše tradície
4. Naša budúcnosť
5. Naše „naj“
6. Život v našej MAS/VSP
7. Naše kroje

Fotografie môžete posielať na info@masdolnezahorie.sk Zároveň prosíme aj info o autorovi fotografie a názov fotografie.

 

Plagát.jpg


 

Vyhlásenie výzvy IROP-CLLD-Q391-512-001

Kód výzvy: IROP-CLLD-Q391-512-001

Dátum vyhlásenia výzvy: 25.4.2019

Dátum vyhlásenia: 25. 4. 2019

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 40 000 EUR.

Výška spolufinancovania žiadateľa je minimálne 5 %.

Uzavretie 1.hodnotiaceho kola: 25.06.2019

 

Oprávnenými žiadateľmi sú:

a)     obce podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

b)     združenia obcí podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

c)      združenie právnických osôb podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,

d)     občianske združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov,

e)     neziskové organizácie podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,

f)       cirkvi a náboženské spoločnosti registrované podľa zákona č. 308/1991 Zb. o slobode viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

 

Popis oprávnenej aktivity:

• nákup vozidiel pre účely zabezpečenia spoločnej dopravy osôb vrátane vozidiel prispôsobených osobám s obmedzenou možnosťou pohybu a orientácie - 023 Dopravné prostriedky vo výške obstarávacej ceny (autobus, minibus, dodávka a pod.)

Bližšie podmienky a prílohy k výzve nájdete:

https://www.masdolnezahorie.sk/irop-1.html 

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=47&sID=67&navID2=1336  


 

Indikatívny harmonogram výziev PRV na rok 2019


 

Indikatívny harmonogram výziev IROP na rok 2019

 verzia 1.0.pdf (247 kB) verzia 1.0.pdf (247 kB)

Vône a chute Dolného Záhoria v knižke

Mestské centrum kultúry Malacky vydalo novú publikáciu s názvom Vône, chute Dolného Záhoria. Kniha ponúka veľa zaujímavých informácií o tom, ako sa stravovali a aké rastliny využívali v kuchyni naši predkovia v tomto regióne.

Súčasťou je aj receptár v záhoráčtine, podľa ktorého si budete môcť pripraviť tieto originálne jedlá aj vy.

Vydanie publikácie podporil Bratislavský samosprávny kraj.
Pre všetkých záujemcov je k dispozícii v Turisticko-informačnej kancelárii.

Vone-a-chute-Dolneho-Zahoria.jpg


 

 

bsk_logo.jpg

Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu:

 

  • životného prostredia a rozvoja vidieka pre rok 2019
  • pre oblasť športu
  • pre oblasť kultúry
  • na podporu turizmu

 

http://www.region-bsk.sk/obcan.aspx 

Žiadosť je potrebné podať elektronicky, prostredníctvom online formulára, ako aj fyzicky na podateľňu Úradu BSK. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je pre rok 2019 online formulár prístupný na webovej stránke www.dotacie.region-bsk.sk, pričom spustený bude v priebehu najbližších dní. Všetky potrebné informácie ohľadom podávania žiadosti o dotáciu môžete nájsť tiež na stránke https://brds.sk/.

 

Taktiež si Vás dovoľujeme upozorniť na najčastejšie chyby pri podávaní žiadostí o poskytnutie dotácie z predchádzajúcich rokov. Jedná sa o nasledujúce chyby:

  • Delenie projektu
  • Príliš zjednodušený, alebo príliš podrobný rozpočet v žiadosti
  • Nereálnosť rozpočtu
  • Nedoručenie všetkých povinných príloh (žiadosť musí obsahovať všetky povinné prílohy vrátane čestných prehlásení)
  • Nesprávne nastavenie dátumu ukončenia projektu
  • Neúčasť na informačných seminároch/konzultáciách.

 


 

Dňa 22. 10.  – 24. 10. 2018 sa konala konferencia pre všetky MAS na Slovensku v Demänovskej Doline, ktorej sme sa zúčastnili aj my - zamestnanci MAS Dolné Záhorie. Konferenciu organizovali 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

                                a Národná sieť rozvoja vidieka SR

DSC_0183.JPG

 


 

 

bsk.png

 

 

Vyber najlepší projekt a pošli mu svoj hlas!

https://rozhodni-bsk.sk/vyber-okres/

bsk_logo.jpg

 


 

Príručka pre prijímateľa, verzia 1.1

MPSVR SR.pngMinisterstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo na stránke Príručku pre príjímateľa - verziu 1.1.

Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného prostriedku predstavuje metodický dokument RO pre IROP, ktorého cieľom je poskytnúť MAS návod na plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy o NFP ako aj zo záväzných riadiacich dokumentov, ktoré upravujú implementáciu projektov spolufinancovaných z fondov EÚ a štátneho rozpočtu po podpise a nadobudnutí účinnosti zmluvy o NFP v programovom období 2014 – 2020.

http://www.mpsr.sk/sk/index.php?navID=1252&navID2=1252&sID=67&id=13097

 


 

Cyklopreteky v Gajaroch z vtáčej perspektívy

Pozrite si krásne video:  video cyklopreteky Gajary.png                                          

https://www.youtube.com/watch?v=IXHqctbSM8M 


 

Výsledky III. kolo cyklopretekov - Gajary

III. kolo Gajary, 23. jún 2018

bsk_logo.jpg

III. kolo a zároveň finále detskej MTB cross-country sa uskutočnilo v Gajaroch. Organizátori z miestneho cykloklubu vybrali trať mimoriadne atraktívnu, ktorá viedla od tréningového ihriska do autocrossového areálu a okolo jazera sa vracala späť do miesta štartu a cieľa. Bola zo všetkých pretekov najdlhšia. Merala 1 300 m. Atmosféra pretekov bola vynikajúca, mladí cyklisti s veľkým nadšením bojovali o body pre konečné umiestnenie o Pohár Dolného Záhoria. Organizátori detskej MTB cross-country sú odhodlaní pokračovať v úsilí pritiahnuť mladých k športu a vyhlasujú II. ročník detskej MTB cross-country o Pohár Dolného Záhoria, ktoré bude v mesiacoch máj, jún 2019. Zaväzuje ich skutočnosť, že na štart v troch kolách sa postavilo celkom 133 žiakov. Poďakovanie patrí organizátorom a starostom obcí Studienka, Zohor a Gajary a Občianskym združeniam Dolné Záhorie a Enviropark Pomoravie, ale i učiteľom a rodičom, ktorí mladých cyklistov priviedli na štart pretekov.

Nech žije II. ročník !!!

Výsledky III. kola:
CH1 mladší žiaci 1. Hugo Zálesňák - Zohor
D1 mladšie žiačky 1. Alexandra Krebsová - Zohor
CH2 starší žiaci 1. Peter Berta - Záh. Bystrica
D2 staršie žiačky 1. Natália Tydlitátová - Gajary
CH3 kadeti 1. Esteban Malaga - Gajary
D3 kadetky 1. Dominika Žilavá - Studienka

Celkoví víťazi a držitelia Pohára Dolného Záhoria :

CH1 mladší žiaci 1. Martin Havran - Zohor
D1 mladšie žiačky 1. Alexandra Krebsová - Zohor
CH2 starší žiaci 1. Peter Berta - Záh. Bystrica
D2 staršie žiačky 1. Natália Tydlitátová - Gajary
CH3 kadeti 1. Esteban Malaga - Gajary
D3 kadetky 1. Dominika Žilavá - Studienka.


 

Výsledky II. kolo cyklopretekov - Zohor

II. kolo Detskej cross-country Dolného Záhoria sa nieslo v znamení pravej cyklistickej atmosféry. Viac ako 70 žiakov-cyklistov sa postavilo na štart v Zohore v šiestich kategóriách. Trať situovaná v športovom areáli bola pomerne náročná , nechýbal ani kopcovitý terén. Jej dĺžka bola 950 m a dokonale preverila fyzickú pripravenosť cyklistov. Organizátori zo Zohoru ničím nezaostali za Studienkou a smelo možno povedať, že to bol cyklistický festival mládeže Záhoria. Ďakujeme.
bsk_logo.jpg

Výsledky II. kola - chlapci:

CH1 2006 - 2007 - mladší žiaci 1. Martin Havran - Zohor
CH2 2004 - 2005 - starší žiaci 1. Peter Berta - Záhorská Bystrica
CH3 2002 - 2003 - kadeti 1. David Dojčák - Studienka

Výsledky II. kola - dievčatá:

D1 2006 - 2007 - mladšie žiačky 1. Andrea Krebsová - Zohor
D2 2004 - 2005 - staršie žiačky 1. Natália Tydlitátová - ZŠ Gajary
D3 2002 - 2003 - kadetky 1. Dominika Žilavá - ZŠ Studienka
 


 

Výsledky I. kolo cyklopretekov - Studienka

V sobotu 19. mája 2018 sa v obci Studienka konalo 1. kolo detskej cross-country o Pohár Dolného Záhoria. V šiestich vekových kategóriách sa postavilo na štart asi 50 žiakov - cyklistov. Štart a cieľ bol na futbalovom štadióne. Trať starostlivo vybraná bola s výjazdom do blízkeho lesíka, kde sa preverila technická i kondičná pripravenosť mladých cyklistov. Atmosféra bola vynikajúca, organizácia na úrovni a pripravená na zvládnutie omnoho väčšieho počtu pretekárov. Veľká škoda, že niektoré základné školy v obciach združených  v OZ Dolné Záhorie nedokázali vyslať (zorganizovať) svojich žiakov do Studienky.
bsk_logo.jpg

Výsledky I. kola - chlapci:

CH1 2006 - 2007 - mladší žiaci 1. Jozef Bogdalík - ZŠ Gajary

CH2 2004 - 2005 - starší žiaci 1. Peter Berta - ZŠ Záhorská Bystrica

CH3 2002 - 2003 - kadeti 1. Esteban Malaga - ZŠ Gajary

Výsledky I. kola - dievčatá:

D1 2006 - 2007 - mladšie žiačky 1. Petra Benkovíčová - ZŠ Závod

D2 2004 - 2005 - staršie žiačky 1. Natália Tydlitátová - ZŠ Gajary

D3 2002 - 2003 - kadetky 1. Vanesa Ťažká - ZŠ Studienka


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka